nazad

Na temelju clanka 18. stavak 1, clanka 19. stavak 1. i clanka 21. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Sluzbene novine Federacije BiH", br. 1/94 i 8/95), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU O SLUZBI ZA ZAJEDNICKE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Clanak 1.

Ovom uredbom obrazuje se Sluzba za zajednicke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sluzba), koja vrsi poslove za potrebe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) i njene urede, federalna ministarstva i druga tijela federalne uprave, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, kao i za potrebe ureda predsjednika i dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: federalna tijela).
Sluzba obavlja strucne, operativno-tehnicke, ugostiteljske, pomocne i druge poslove u okviru zajednickih djelatnosti predvidjenih ovom uredbom.
Sluzba moze obavljati poslove iz stavka 2. ovog clanka, i za potrebe drugih federalnih tijela, na njihov zahtjev i uz suglasnost Vlade Federacije, a na temelju pismeno sacinjenog ugovora.
Sluzba moze obavljati poslove i za tijela Bosne i Hercegovine po posebnom sporazumu izmedju Vlade Federacije i Vijeca ministara Bosne i Hercegovine.

Clanak 2.

Sluzba obavlja poslove koji se odnose na:
- vodjenje evidencije o nekretninama na kojima pravo raspolaganja imaju federalna tijela;
- odrzavanje stanova vezanih za vrsenje sluzbene duznosti, odnosno vrsenje odredjene funkcije;
- investiocino i tekuce odrzavanje sluzbenih zgrada, uredskog prostora, instalacija i inventara, te drugih objekata u vlasnistvu federalnih tijela;
- odrzavanje tehnicko-informaticke, elektronicke i uredske opreme i uredjaja;
- snimanje sjednica Vlade, prijepis, tiskanje pisanih materijala;
- unutarnje osiguranje poslovnih zgrada kojima raspolazu ili koje koriste federalna tijela, ako to osiguranje nije rijeseno a drugi nacin;
- pruzanje ugostiteljskih usluga u internim restoranima i bifeima poslovnih zgrada i prostorija koje koriste federalna tijela, ako to nije rijeseno na drugi nacin;
- prijevoz zrakoplovom ili helikopterom visokih duznosnika federalnih tijela;
- prijevoz sluzbenim vozilima, njihovo garaziranje i odrzavanje, ako to nije rijeseno na drugi nacin;
- ciscenje poslovnog i drugog prostora.
Poslove iz stavka 1. alineja 8. ovog clanka, Sluzba ce vrsiti kada se osiguraju tehnicko-prostorni i organizacijski uvjeti i sukladno Odluci Vlade Federacije.
Sluzba po potrebi obavlja i druge poslove koji joj se stave u zadacu, a po svojoj prirodi spadaju u djelokrug zajednickih poslova.

Clanak 3.

Sredstva za rad Sluzbe osiguravaju se u Proracunu - Budzetu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Proracun-Budzet), a rasporedjivanje sredstava vrsi se po propisima koja vaze za federalna tijela uprave.

Clanak 4.

Cijene ugostiteljskih usluga utvrdjuje direktor Sluzbe po prethodno pribavljenom misljenju Federalnog ministarstva trgovine. Na utvrdjene cijene iz stavka 1. ovog clanka, suglasnost daje Vlada Federacije.

Clanak 5.

Novcana sredstva koja Sluzba ostvari na temelju pruzanja usluga, uplacuju se na ime sredstava Proracuna - Budzeta, a nakon odbitka realnih troskova koji su nastali vrsenjem usluge.

Clanak 6.

Sluzba ima svojstvo pravne osobe.

Clanak 7.

Sluzbom rukovodi direktor koji ima zamjenika.
Direktora i zamjenika direktora Sluzbe postavlja i razrjesava Vlada na usaglasen prijedlog premijera i zamjenika premijera.
Direktor i zamjenik direktora ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda.
Direktor i zamjenik direktora Sluzbe za svoj rad odgovaraju Vladi.

Clanak 8.

Unutarnje ustrojstvo Sluzbe uredjuje se pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu donosi direktor Sluzbe uz suglasnost zamjenika.
Na usaglasen prijedlog pravilnika iz stavka 2. ovog clanka suglasnost daje Vlada Federacije.

Clanak 9.

U Sluzbi se moze, sukladno pravilniku o unutarnjem ustrojstvu postaviti jedan ili vise sefova oragnizacionih jedinica Sluzbe.

Clanak 10.

Sefove organizacionih jedinica Sluzbe postavlja i razrjesava direktor Sluzbe uz suglasnost zamjenika direktora.

Clanak 11.

Sluzba pocinje s radom danom postavljanja direktora.

Clanak 12.

Direktor Sluzbe glede rukovodjenja Sluzbom, ima prava i duznosti rukovoditelja federalnog tijela uprave.

Clanak 13.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Sluzbe donijet ce se u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe i zaposliti odgovarajuce osoblje.

Clanak 14.

Preuzimanje opreme, inventara, dokumentacije i sredstava za rad iz nadleznosti Sluzbe za zajednicke poslove republickih organa, utvrdit ce se komisijski od predstavnika obje Sluzbe.
Komisija iz stavka 1. ovog clanka, duzna je Vladi Federacije BiH podnijeti izvjesce na usvajanje.

Clanak 15.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenim novinama Federacije BiH".
V broj 110/97
3. jula/srpnja 1997. godine
Sarajevo

Premijer
Edhem Bicakcic, s. r.