nazad

Na osnovu člana 19 stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', br. 1/94, 8/95 i 19/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi


U R E D B U

O POSTUPKU NABAVKE ROBE, VRŠENJU USLUGA
I USTUPANJU RADOVA


I – OPĆE ODREDBE


Član 1.


Ovom uredbom propisuju se pravila, uslovi i način postupanja federalnih organa uprave, federalnih ustanova i drugih federalnih institucija vlasti u postupku nabavke roba, vršenju usluga i ustupanju radova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), koji koriste sredstva javnih prihoda, te pravnih lica koja vrše javna ovlaštenja.

Ovu uredbu primjenjuju i organi uprave kantona, kao i druga tijela kantonalne vlasti, gradske i općinske službe za upravu, koji koriste sredstva javnih prihoda.

Izuzetno, odredbe ove uredbe se primjenjuju i u slučaju kada se vrši izbor najpovoljnijeg ponudioca za korištenje carinskih terminala na području Federacije za potrebe Carinske uprave Federacije Bosne i Hercegovine koji ne koriste sredstva javnih prihoda, nego se korištenje vrši na temelju ugovora kojim se preciziraju prava i obaveze ugovornih strana.

Organi vlasti iz st. 1. i 2. ovog člana, odnosno pravna lica sa državnim kapitalom u visini od 50% ukupnog kapitala i više dužna su primjenjivati ovu uredbu u slučaju kada u postupku nabavke robe, vršenju usluga i ustupanju radova koriste vlastita sredstva.

Ovu uredbu primjenjuju i pravna lica, neovisno od visine učešća državnog kapitala ako obavljaju djelatnost pružanja javnih usluga na osnovu javnih ovlaštenja.


Član 2.


Ova uredba se ne primjenjuje na slijedeće nabavke roba, usluga i radova, domaćih proizvođača i izvođača:

1. naoružanja, vojne opreme i specijalne opreme koje su određene posebnim propisom kao povjerljive robe;
2. lijekova koji se nabavljaju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja;
3. roba posebne namjene u kazneno-popravnim domovima koja nije obuhvaćena članom 5. ove uredbe, a određena posebnim propisom;
4. roba s naznakom vojne ili službene tajne;
5. ostale robe, usluge i radove koje posebnim aktom utvrdi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije), zbog posebnog interesa, okolnosti ili namjene, u određenom prijelaznom periodu kao izuzeće od primjene ove uredbe, odnosno utvrdi da se radi o iznimnoj nabavci roba, vršenju usluga i izvođenju radova zbog ujednačenosti ili prikladnosti s postojećom opremom, tehnologijom, uslugama ili ukoliko određeni ponudilac ima zaštićeno pravo na robu, usluge ili radove, a koje posebnim aktom iznimno uredi Vlada Federacije;
6. obavljanja hitnih radova na uklanjanju šteta od elementarnih i drugih prirodnih nepogoda.

Za robe posebne namjene iz stava 1. alineja od 1. do 5. ovog člana resorna ministarstva utvrđuju listu kojom se taksativno i precizno navode vrste roba, usluga i radova posebne namjene, interesa i okolnosti.

Pravna lica iz člana 1. st. 4. i 5. ove uredbe ne primjenjuju ovu uredbu za vršenje nabavke pitke vode, električne energije, plina, pružanje usluga redovnog održavanja vodovodne i kanalizacione mreže, pružanja poštanskih i telekomunikacijskih usluga i usluga javnog prometa, odnosno za obavljanje i drugih javnih poslova iz domena redovne djelatnosti pravnog lica iz člana 1. st. 4. i 5. ove uredbe koja su i osnovana za obavljanje djelatnosti od javnog interesa na osnovu posebnih ovlaštenja.

Izuzetno ova uredba se ne primjenjuje na robe manje pojedinačne vrijednosti koje naručilac po vrsti i vrijednosti definiše internim aktom, s tim što ukupna vrijednost tih nabavki na polugodišnjem nivou ne može prelaziti iznos od 5.000 KM, za organa vlasti iz člana 1. st. 1. i 2. ove uredbe, odnosno iznos od 25.000 KM za subjekte iz člana 1. st. 4. i 5. ove uredbe.


II – ZNAČENJE POJEDINIH POJMOVA I RIJEČI


Član 3.


Izrazi koji se koriste u ovoj uredbi imaju slijedeće značenje:

1) ''roba'' označava predmete i stvari svih vrsta i opisa namijenjenih tržištu i
podobnih za tržište uključujući sirovine, poluproizvode i gotove proizvode
i s njima povezane usluge ukoliko njihova vrijednost ne prelazi vrijednost
same robe;
2) ''nabavka'' označava nabavku roba, vršenje usluga i ustupanje radova na različite načine uključujući kupovinu. zakup, zamjenu, lizing ili bez obaveze na kupovinu, a kojima se naručiocu omogućava korištenje roba, usluga i radova;
3) ''radovi'' označavaju radove na građevinskim objektima, ugrađivanje uređaja, postrojenja i opreme na novim i postojećim objektima ili njihovim dijelovima;
4) ''građevinski objekti'' obuhvataju: zgrade, brane, mostove, tunele, vodovode, kanalizacije, ceste, željezničke pruge i ostale građevinske objekte koji predstavljaju zaokruženu funkcionalnu cjelinu;
5) ''naručilac'' je lice koje naručuje nabavku robe, pružanje usluga i izvođenje radova, što je predmet ugovora koji sklapa sa ponudiocem;
6) ''proizvođač'' je pravno i fizičko lice koje proizvodi robe i usluge na području Federacije BiH;
7) ''ponudilac'' je pravno i fizičko lice rezident ili nerezident Federacije koje učestvuje u nadmetanju za javnu nabavku (roba, vršenje usluga i ustupanja radova);
8) ''usluge'' označavaju pružanje raznih stručnih usluga i prijenos znanja iz oblasti ekonomskih, tehničko-tehnoloških i pravnih poslova koje pružaju eksperti ili grupa eksperata kao npr. izrada programa, projektovanje, računovodstveni, finansijski, pravni poslovi, provjera i ispitivanje kvalitete određenih roba i radova, nadzor i davanje stručnih savjeta, edukacija i obrazovanje, vršenje usluga trgovačke i ugostiteljske djelatnosti i sl.;
9) ''najpovoljnija ponuda'' je prihvatljiva ponuda sposobnog ponudioca koja u potpunosti zadovoljava vrstu, svojstvo i kvalitet usluga ili radova traženih u dokumentaciji za nadmetanje, i ima najprihvatljiviju cijenu i ostale dodatne kriterije izbora, navedene u dokumentaciji za nadmetanje;
10)''prihvatljiva ponuda'' je ponuda koja u potpunosti udovoljava svim
uslovima i zahtjevima definisanim u tenderskoj dokumentaciji i uslovima
nadmetanja;
11)''ugovor o nabavci'' je ugovor u pisanoj formi zaključen između
naručioca i ponudioca u postupku izbora najpovoljnije ponude i
ponudioca u skladu sa uslovima utvrđenim u javnom pozivu, tenderskoj
dokumentaciji i odredbama ove uredbe;
12) ''vrijednost nabavke'' označava iznos novčanih sredstava potrebnih za
nabavku roba, vršenju usluga i ustupanju radova;
13) ''izvođač'' je lice odabrano kao najpovoljniji ponudilac i koje je ugovorom preuzelo obavezu izvođenja radova koji su predmet ugovora;
14) ''gradilište'' je zemljišni prostor na kome se izvode radovi i koji se koristi za izvođenje radova;
15) ''nepredviđeni radovi'' su oni radovi koji nisu obuhvaćeni ugovorom, a koji su nužni u procesu okončanja neophodnih radova;
16) ''naknadni radovi'' označavaju radove koji nisu ugovoreni i nisu nužni za ispunjenje ugovora, a izvode se po zahtjevu naručioca;
17) ''primjeren rok'' je rok u kojem se prema redovnom toku stvari mogu izvršiti obaveze vezane za konkretan slučaj;
18) ''nadležno ministarstvo finansija'' označava Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija koje je nadležno za davanje saglasnosti za ograničeno nadmetanje subjektima iz člana 1. stav 1. ove uredbe i kantonalno ministarstvo finansija koje je nadležno za davanje saglasnosti za ograničeno nadmetanje subjektima iz člana 1. stav 2. ove uredbe;
19) ''nadležno resorno ministarstvo'' označava federalno ministarstvo koje vrši ovlaštenja i obaveze vlasnika kapitala po osnovi državnog kapitala po navedenim subjektima iz objavljenih lista privrednih društava uz član 2. Uredbe o vršenju ovlaštenja i obaveza organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima po osnovu državnog kapitala (''Službene novine Federacije BiH'', br. 8/00, 40/00, 43/00, 4/01, 5/01, 26/01, 35/01, 13/02, 14/02 i 68/02) odnosno kantonalno resorno ministarstvo prema pripadajućoj odnosnoj oblasti prema kantonalnim propisima;
20) ''Federalno ministarstvo'' označava Federalno ministarstvo finansija – Federalno ministarstvo financija;
21) ''javi prihodi'' predstavljaju sredstva prikupljena finansijskim instrumentima a koja su namijenjena podmirenju potreba korisnika budžeta.


III – OPĆI USLOVI POSTUPKA NABAVKE


Član 4.


Lica iz člana 1. ove uredbe obavezna su da u postupku nabavke roba, vršenju usluga i ustupanja radova primjenjuju odredbe ove uredbe prema vrijednostima utvrđenim ovom uredbom.

Naručilac ne može dijeliti vrijednost nabavke za tekuću godinu na pojedinačne nabavke manje vrijednosti u cilju izbjegavanja primjene ove uredbe.

Nadmetanje po pozivu za robu, radove i usluge može se provesti samo uz prethodno odobrenje nadležnog ministarstva finansija, i to za nabavku roba i ustupanje radova, čija je vrijednost do 50.000 KM, odnosno nadmetanje po pozivu za usluge do 15.000 KM, izuzev subjekata iz člana 17 ove uredbe.

Neposredna pogodba sa jednim ponudiocem provodi se po prethodno pribavljenoj saglasnosti nadležnog ministarstva finansija, za vrijednosti do 15.000 KM, izuzev obveznika iz člana 17. ove uredbe.


Član 5.


Postupak nabavke opreme, prehrambenih proizvoda, napitaka, sredstava za čišćenje, goriva i kancelarijskog materijala, automobila, te usluga servisiranja kompjuterske opreme i osiguranja imovine i lica obavlja Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Služba) na zahtjev federalnih organa i tijela.
Izabranom ponudiocu subjekti iz stava 1. ovog člana, u svoje ime i za svoj računa, ispostavljaju pojedinačne narudžbe, pod uslovima i kriterijima utvrđenim ugovorom, kojeg će zaključiti sa izabranim ponudiocem.
Korisnici iz stava 1. ovog člana dužni su da svoje potrebe za robama i uslugama iz istog stava i člana pismeno dostave Službi najkasnije sedam dana prije objavljivanja poziva za javno nadmetanje za odabir najpovoljnijeg ponudioca.
Nabavku roba, vršenje usluga i ustupanje radova koji nisu navedeni u stavu 1. ovog člana, federalni organi i tijela iz člana 1. ove uredbe obavljaju samostalno u skladu sa odredbama ove uredbe.


IV – METODE NABAVKE ROBA, VRŠENJE USLUGA
I USTUPANJU RADOVA


Član 6.


Nabavk roba, vršenje usluga i ustupanje radova naručilac provodi slijedećim metodama:

1) Javnim nadmetanjem, koji je osnovni način nabavke i otvoreni postupak objavljivanja poziva za nadmetanje u javnim sredstvima informisanja za dostavljanje ponuda zainteresiranih ponudioca.
2) Prednadmetanjem, kada naručilac obaezno vrši prethodnu selekciju prijavljenih ponudioca, a potom utvrđuje prihvatljive ponude kao podobne i kvalifikovane u postupku odabira najpovoljnije ponude po objavljenom javnom pozivu. U javnom pozivu se obavezno ističe kada odabir najpovoljnije ponude uključuje i prednadmetanje.
3) Ograničenim nadmetanjem koje naručilac u skladu sa ovom uredbom i objektivnim okolnostima nabavke obavlja na slijedeći način:

- nadmetanjem po pozivu ili
- neposrednom pogodbom.


Prednadmetanje


Član 7.


Prednadmetanje je poseban postupak za nabavku roba, vršenje usluga i ustupanje radova većih vrijednosti, koji se obvaezno izvodi u cilju prethodnog poziva svih zainteresovanih lica da dostave zahtjev za sudjelovanje u postupku nabavke roba, vršenju usluga ili izvođenju radova.
Prednadmetanje se primjenjuje ukoliko se radi o nabavci roba, vršenju usluga ili ustupanju radova čija vrijednost iznosi preko 1,000.000,00 KM.


Član 8.


U prvoj fazi nadmetanja naručilac objavljuje javni poziv za prednadmetanje radi dostave zahtjeva za sudjelovanje u postupku nabavke roba, vršenju usluga ili izvođenja radova veće vrijednosti.
U drugoj fazi naručilac priprema odgovarajuću dokumentaciju sa potrebnim uslovima i upustvima koja se dostavljaju sposobnim i prihvatljivim ponudiocima, zatim utvrđuje rok dostave prijave, a potom samo pozvani – sposobni i prihvatljivi ponudioci dostavljaju prijavu ponude za nadmetanje.
Između prispjelih ponuda naručilac vrši odabir najpovoljnijeg ponudioca za koga utvrdi da je u mogućnosti uspješno obaviti nabavku robe, izvršiti usluge ili obaviti radove prema utvrđenim uslovima iz stava 2. ovog člana, a prema odredbama ove uredbe.


OGRANIČENO NADMETANJE


Član 9.


Nadmetanje po pozivu za nabavku roba, vršenje usluga i ustupanje radova provodi se tako da se neposredno pozovu određeni ponudioci da dostave svoju ponudu.
Naručilac je obavezan pozvati najmanje tri ponudioca.
Naručilac će prije dostave pismenog poziva sa opisom traženog iz stava 2. ovog člana analizirati popis i uslove mogućih ponudioca, te procijeniti troškove usluga koje su predmet nadmetanja.
Pismeni poziv sadrži kratak opis zadataka, način ocjenjivanja, vrijeme predviđeno za podnošenje ponuda, rok vraćanja ponuda i zaključenja ugovora.
Uz pozivno pismo prilaže se i nacrt ugovora o nabavci.
Daljnji postupak odabira i prihvatanje najpovoljnijeg ponudioca obavlja se prema odredbama ove uredbe.
Naručilac ne može dijeliti vrijednost nabavke na više pojedinačnih nabavki manje vrijednosti do dozvoljenog limita u cilju izbjegavanja provođenja postupka javnog nadmetanja.


Nadmetanje po pozivu za robe i radova


Član 10.


Nadležno ministarstvo finansija daje saglasnost da se izvrši nadmetanje po pozivu za nabavku roba i ustupanju radova u roku od petnaest dana od dana prijema zahtjeva naručioca, po ispunjenju jednog od slijedećih uslova i to:

1) kada postoji ograničeni broj ponudioca roba, radova i usluga;
2) kada je postupak javnog nadmetanja nemoguće provesti zbog nepredvidivih poteškoća ili većih troškova naručioca, uz obavezu dostave pismenih dokaza o tome, od strane naručioca.

Saglasnost se traži pismenim zahtjevom koji sadrži razloge i obrazloženje za primjenu metode ograničenog nadmetanja, uz predočenje dokaza o ispunjenju uslova iz stava 1. ovog člana.


Nadmetanje po pozivu za usluge


Član 11.


Nadležno ministarstvo finansija daje saglasnost da se izvrši nadmetanje po pozivu za usluge u roku od petnaest dana od dana prijema zahtjeva naručioca uz prethodno ispunjenje uslova iz člana 10. i stava 3. ovog člana.
Nadmetanje po pozivu za usluge provodi se tako što naručilac dostavlja pismeni poziv s opisom traženih usluga najmanje trojici ponudioca.
Nadmetanje po pozivu provodi se ukoliko vrijednost usluga ne prelazi iznos od 15.000,00 KM.
Uz pozivno pismo iz stava 2. ovog člana obavezno se prilažu upute i nacrt ugovora o izvršenju odnosnih usluga.
Daljnji postupak odabira i prihvaćanja najpovoljnijeg ponudioca obavlja se prema odredbama ove uredbe.


Neposredna pogodba


Član 12.


Neposredna pogodba provodi se tako da se naručilac neposredno dogovori s jednim ponudiocem za nabavku roba, vršenja usluga ili radova u vrijednosti do iznosa od 15.000,00 KM.
Naručilac će prije dostave pismenog poziva s opisom traženog iz stava 1. ovog člana analizirati popis i uvjete mogućih ponudioca, te procijeniti troškove usluga koje su predmet nadmetanja.
Pismeni poziv sadrži kratak opis zadataka, način ocjenjivanja, vrijeme predviđeno za podnošenje ponude i zaključenja ugovora.
Uz pozivno pismo prilaže se i nacrt ugovora o nabavci.
Naručilac ne može dijeliti vrijednost nabavke na više pojedinačnih nabavki manje vrijednosti do dozvoljenog limita u cilju izbjegavanja provođenja postupka javnog nadmetanja.


Član 13.


Naručilac se može odlučiti za nabavku roba, vršenje usluga ili izvođenje radova koje će obaviti jedan ponudilac pod slijedećim uslovima:

1) kada robu, usluge ili radove može nabaviti samo od određenog ponudioca, kada određeni ponudilac ima zaštićeno pravo na tu robu, usluge ili radove, te kada ne postoji mogućnost prihvaćanja druge slične robe, usluga ili radova;
2) kada nastane žurna potreba za robom, uslugama ili radovima, a pokretanje postupka nadmetanja postane praktično neizvodljivo zbog hitnosti nabavke, pod uslovom da naručilac nije mogao uticati na nepredviđene okolnosti koje su uzrok hitne nabavke i uz obavezu pribavljanja dokaza;
3) kada se zbog sigurnosti ili iznimnih okolnosti, kao što su elementarne nepogode većih razmjera, potrebe poštivanja prirodnih osobina robe (cvijeće i sl.) ili drugih okolnosti nabavka roba, vršenja usluga ili ustupanje radova mora vršiti od izabranog poznatog i sigurnog ponudioca, a druga vrsta nabavke je praktično neostvariva zbog vremenskog ograničenja obavljanja javnog poziva i prirode robe, usluga i radova;
4) kada je naručilac prinuđen nakon izvršene nabavke robe vršenja usluga ili radova, nabaviti dodatne količine od prvobitnog ponudioca zbog prirodnih, tehničkih ili tehnoloških osobina, odnosno kompatibilnosti sa nabavljenom robom, opremom, tehnologijom ili uslugama jer čine cjelinu, uzimajući u obzir mjeru u kojoj je ranija nabavka zadovoljila zahtjeve naručioca, ograničenost količina potrebne nabavke u odnosu na raniju nabavku, prihvatljivost cijene, prikladnost nadomjestka za tu robu, održavanje kontinuiteta snabdjevenosti tržišta određenim robama, uslugama, radovima i slično.
Dodatak postojećem ugovoru u skladu tački 4. stava 1. ovog člana dozvoljen je samo jednokratno i to najviše do 20% vrijednosti osnovnog ugovora, a izuzetno bez ograničenja kada je potrebno dodatno ugovaranje radi završnih radova, nabavke rezervnih dijelova za tekuće održavanje ili dopune postojeće opreme kod istog dobavljača i to najduže šest mjeseci od izvršenja osnovnog ugovora;
5) kada naručilac želi zaključiti ugovor s ponudiocem u cilju pokusnih
istraživanja, proučavanja ili razvoja i unapređenja, osim u slučaju kada ugovor uključuje proizvodnju robe u količinama koje će utvrditi njihovu tržišnu isplativost ili povrat sredstava utrošenih za istraživanje i razvoj.


Član 14.


Neposrednu pogodbu za nabavku roba, vršenje usluga i ustupanje radova sa ponudiocem, naručilac može ugovarati tek nakon što se prethodno ispune uslovi iz čl. 12. i 13. ove uredbe.
Neposredna pogodba iz stava 1. ovog člana vrši se po prethodnom dobivanju saglasnosti nadležnog ministarstva finansija, uz obavezu dostave pismenih dokaza od strane naručioca.


Član 15.


Saglasnost se dobiva na osnovu pismenog zahtjeva naručioca koji sadrži razloge i obrazloženje za primjenu navedene metode ograničenog nadmetanja, te dokaze o ispunjenju uslova iz čl. 4., 12. i 13. ove uredbe.
Nadležno ministarstvo finansija daje saglasnost najkasnije u roku od petnaest dana od dana podnošenja zahtjeva naručioca.
U slučaju negativnog odgovora na zahtjev za saglasnost, naručilac je dužan nabavku obaviti putem javnog nadmetanja.


Član 16.


Ukoliko naručilac u prethodno provedenom postupku javnog nadmetanja ili nadmetanja po pozivu, ni u ponovljenom pokušaju nije uspio prikupiti najmanje tri prihvatljive ponude, može zatražiti saglasnost za provođenje postupka neposredne pogodbe. Ponovljeni pokušaj ne podrazumijeva ponovni postupak kojeg je prvostepeni organ prema uputama drugostepenog organa ponovio u cijelosti ili djelimično.
Neposredna pogodba iz stava 1. ovog člana ugovora se po prethodno pribavljenoj saglasnosti od Vlade Federacije, zahtjevom upućenim direktno Vladi Federacije, odnosno vladi kantona, putem nadležnog resornog ministarstva, i to za vrijednost preko 50.000,00 KM.
Za vrijednost pogodbe ispod 50.000,00 KM saglasnost daje nadležno ministarstvo finansija.
Ukoliko Vlada Federacije, odnosno vlada kantona odbije davanje saglasnosti iz stava 2. ovog člana, naručilac obavezno ponavlja postupak javnog nadmetanja.


Član 17.


Izuzetno, obveznici iz člana 1. st. 4. i 5. ove uredbe, donose akt kojim se u skladu sa odredbama ove uredbe utvrđuju uslovi i kriteriji za davanje saglasnosti iz čl. 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. ove uredbe za provođenje javne nabavke po posebnim metodama, koje će obveznici davati interno.
Saglasnost na akt iz stava 1. ovog člana daje nadležno resorno ministarstvo.
Obveznicima iz člana 1. st. 1. i 2. ove uredbe koji su organizovani na federalnom nivou, a finansiraju se iz javnih sredstava na kantonalnom nivou, saglasnost za javne nabavke po posebnim metodama daje nadležno resorno ministarstvo, u zavisnosti od djelokruga rada ministarstva.


V – JAVNO NADMETANJE ZA NABAVKU ROBA,
VRŠENJU USLUGA I IZVOĐENJE RADOVA


Član 18.


Naručilac provodi proceduru javnog nadmetanja između najmanje tri prispjele prihvatljive ponude različitih ponudilaca.
U javnom nadmetanju mogu sudjelovati domaći i strani ponudioci.
Ponude se podnose na jednom od službenih jezika u Federaciji, a za strane ponuditelje na engleskom jeziku, sa obaveznim prijevodom na jedan od službenih jezika u Federaciji.
Vrijednost ponude se izražava u konvertibilnim markama (KM).


Član 19.


Naručilac je dužan radi sprovođenja javnog nadmetanja poduzeti slijedeće radnje:

1) objaviti javni poziv o javnom nadmetanju za nabavku roba, vršenju usluga ili ustupanju radova na slijedeći način i to:
-obvezno u ''Službenim novinama Federacije BiH'', izuzev obveznika iz člana 1. st. 4. i 5. ove uredbe;
-u jednom od dnevnih ili sedmičnih listova u Federaciji, odnosno u novinama koje izlaze van područja Bosne i Hercegovine, ukoliko se raspisuje međunarodno javno nadmetanje;
2) pripremiti odgovarajuću tendersku dokumentaciju za javno nadmetanje sa preciznim uslovima nadmetanja i potrebnim uputstvom;
3) propisati primjeren rok koji će učesnicima u javnom nadmetanju omogućiti pribavljanje propisane dokumentacije i podnošenja ponuda;
4) utvrditi mjesto, rok i vrijeme prijave i predaje ponuda;
5) utvrditi mjesto, rok i vrijeme otvaranja ponuda;
6) imenovati komisiju za prihvaćanje, otvaranje i vrednovanje ponuda (u daljem tekstu: Povjerenstvo), te utvrditi aktivnosti i nadležnosti komisije u postupku javnog nadmetanja;
7) obavijestiti preporučenom poštom, ili telefaksom ili e-mail porukom o izboru najpovoljnije ponude i ponudioca i
8) zaključiti ugovor s izabranim ponudiocem bez pregovaranja sa ostalim učesnicima javnog nadmetanja.


Član 20.


Obaveza učesnika javnog nadmetanja je da svoje ponude podnose u roku, vremenu i u mjestu utvrđenom u javnom pozivu, te da se pri izradi ponude obavezno pridržavaju propisanih uslova nadmetanja.
Rok za dostavu ponuda računa se od dana objavljivanja oglasa.


Član 21.


Naručilac ponudiocima stavlja na raspolaganje odgovarajuću tendersku dokumentaciju, zajedno s utvrđenim uslovima nadmetanja objavljenim u javnom pozivu.
Tenderska dokumentacija treba biti jasna i razumljiva.


Član 22.


Dokumentacija iz člana 21. ove uredbe sadrži:

1) detaljno određenje predmeta javnog nadmetanja po vrsti, kvalitetu i količini;
2) tehničke podatke i tehničke specifikacije, kvalitativne karakteristike predmeta javnog nadmetanja, bez isticanja naziva proizvođača ili kataloških brojeva određenog ponudioca, te drugih oznaka koje preferiraju određenog ponudioca;
3) upute koje se odnose na traženu ponudu precizirajući koje dokaze i dokumentaciju ponudilac treba podnijeti u cilju dokazivanja sposobnosti ponudioca; te podatke o obliku, vsti i tipu ugovora koji će se zaključiti sa najpovoljnijim ponudiocem;
4) kriterije određivanja najpovoljnije ponude;
5) mjesto i vrijeme otvaranja ponuda;
6) rok dostave i rok valjanosti ponude;
7) naziv i adresa naručioca, ime i prezime predstavnika naručioca ovlašćenog za kontakt osobu sa ponudiocima;
8) specifikacija i način izračuna cijene, ponude i uslova za obradu traženih roba, usluga ili radova;
9) valutu u kojoj se ponude dostavljaju, te naziv institucije nadležne za primjenu kursne liste na osnovu koje će se vršiti konverzija cijene ponuda izražene u stranoj valuti;
10)izjava naručioca o osiguranju novčanih sredstava za nabavku robe, vršenje usluga i izvođenje radova ukoliko se naručioc finansira iz javnih prihoda;
11)prijedlog ugovora ili opće uslove ugovora;
12)ostale bitne uslove u vezi s predmetom nadmetanja.


Član 23.


Dokumentacija iz člana 22. stav 1. ove uredbe ne smije sadržavati podatke koji predstavljaju poslovnu, službenu ili bilo koju drugu tajnu.
Naručilac je dužan objaviti identične kriterije za izbor najpovoljnije ponude u javnom pozivu i dokumentaciji za nadmetanje.
Ako naručilac podijeli predmet nabavke na grupe ili dijelove, tada dokumentacija iz člana 21. ove uredbe obavezno sadrži sve grupe ili dijelove, ako je oglasom dopušten takav način nuđenja.
Grupa ili dio predmeta nabavke može biti podijeljena na osnovu određenih ekonomskih ili tehničkih kriterija koje utvrdi naručilac.


Član 24.


Ponudilac može u slučaju potrebe zatražiti dodatnu dokumentaciju od naručioca, a naručilac je dužan odgovoriti na zahtjev u razumnom roku, ali prije roka za dostavu ponude.
Ukoliko naručilac, na svoju inicijativu ili na zahtjev jednog ili više ponudioca, u otvorenom roku za prikupljanje ponuda izvrši ispravku odgovarajuće tenderske dokumentacije dužan je tu ispravljenu dokumentaciju dostaviti odmah svim podnosiocima koji su preuzeli dokumentaciju iz člana 22. ove uredbe.
Ispravka javnog poziva za nadmetanje mora biti objavljena na isti način kao i poziv za nadmetanje.


PODNOŠENJE PONUDA


Član 25.


Ponudilac ponudu dostavlja lično, preporučenom poštom, koja treba biti propisno ovjerena od ovlaštenog lica. Ponuda mora biti u skladu sa tenderskom dokumentacijom i uslovima iz javnog poziva. Nikakve naknadne promjene u ponudi ponudioca nisu dopuštene.
Naručilac je dužan izdati pismenu potvrdu ponudioca koji osobno donese ponudu. Potvrda sadrži naznaku o datumu i času prijema ponude.
Ponudilac može dostaviti samo jednu ponudu na javni poziv za određeno nadmetanje, bez davanja alternativnih opcija. Alternativna ponuda je dozvoljena, uz uslov da se dostavi odvojeno od osnovne ponude i da javni poziv sadrži mogućnost predaje alternativne ponude.
Ponudilac koji samostalno podnosi ponudu ne može istovremeno učestvovati u zajedničkoj ponudi. U javnom pozivu se obavezno naznačava mogućnost predaje zajedničke ponude i da se naznači koja je ponuda osnovna.
Zajednička ponuda je ponuda dva ili više ponudioca koja obavezno sadrži pravni akt o zajedničkoj ponudi, u kojoj se obavezno precizira koji je ponudilac nosilac zajedničke ponude. Ponudioci iz zajedničke ponude su obavezni dokazati zajedničku sposobnost za dostavljenu ponudu i pojedinačnu sposobnost za svoj dio ponude.


Član 26.


Sve ponude naručilac čuva neotvorene do vremena utvrđenog za otvaranje ponuda. Samo Komisija ima pravo da vrši otvaranje ponuda.
Ponude dostavljene nakon isteka roka određenog za podnošenje ponuda, ne otvaraju se niti se razmatraju, nego se vraćaju ponudiocu.


VI – OTVARANJE I PRIHVATANJE PONUDA


Član 27.


Naručilac imenuje Komisiju koja se sastoji od najmanje tri člana.
Članovi Komisije imenuju se iz reda eksperata za pojedine oblasti zavisno od vrste ponude. Po potrebi članovi Komisije se mogu imenovati od predstavnika drugih organa, organizacija i institucija, privrednih društava ili inostranih eksperata za pojedine oblasti, u zavisnosti od vrste i vrijednosti ponude koja je predmet javnog nadmetanja.
Izutzetno, postupak nabavke robe i usluga iz člana 5. stav 1. ove uredbe provodi Komisija koja se sastoji od pet članova, i to po jedan predstavnik Federalnog ministarstva, Federalnog ministarstva pravde, Federalnog ministarstva trgovine, Službe i Stručne službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
Član Komisije u privrednom društvu ne može biti direktor i njegov zamjenik niti predsjednik ili član upravnog – nadzornog odbora naručioca.
U organu uprave, pravnim licima sa većinskim državnim kapitalom, i drugim organima, ustanovama i institucijama iz člana 1. ove uredbe član Komisije ne može biti rukovodioc organa uprave ili njegov zamjenik, direktor, predsjednik niti član upravnog – nadzornog odbora naručioca.


Član 28.


Komisija pristupa otvaranju ponuda u mjestu i u vremenu utvrđenom u dokumentaciji naručioca, ili u obavijesti upućenoj svim ponuditeljiocima.
Ponudioci i njihovi ovlašteni zastupnici imaju pravo prisustva na otvaranju ponuda.


Član 29.


Komisija prije početka otvaranja ponuda pregleda sve prispjele ponude i utvrđuje da li su koverte sa ponudama zapečaćene i neotvorene, te da li su prispjele u propisanom roku.
Komisija svaku zapečaćenu kovertu sa ponudom numeriše rednim brojem prema hronološkom redu prispijeća ponuda, nakon čega pristupa njihovom otvaranju po redoslijedu utvrđenom na koverti.
Komisija rednim brojem obilježava pojedinačne dokumente od prvog do posljednjeg u okviru prispjele dokumentacije, ukoliko to nije učinio ponudilac i u zapisnik unosi njihov broj.


Član 30.


Komisija prilikom otvaranja ponuda ne razmatra niti vrši uvid u sadržaj dokumenta ponude, a prisutnim ponudiocima i učesnicima u postupku otvaranja ponuda može saopštiti na njihovo traženje, samo podatke o nazivu firme i njenom sjedištu te ponuđene cijene ponudioca čija je ponuda otvorena.


Član 31.


Komisija nakon otvaranja ponude i pojedinačnog numerisanja dokumenata iz ponude vrši provjeru da li ponuda ispunjava formalno pravne uslove, nakon čega ponude razvrstava u dva posebna omota i to:

1) omot sa ponudama koje su formalno ispravne i
2) omot sa ponudama koje nisu formalno ispravne.

Nakon završenog postupka Komisija sačinjava zapisnik u koji unosi sve bitne elemente propisane ovom uredbom.
Zapisnik iz stava 2. ovog člana sadrži: mjesto i vrijeme otvaranja ponuda, ime i prezime članova predstavnika ponudioca, broj primljenih ponuda, pročitane cijene, primjedbe ponudioca, ime i prezime članova Komisije, te podatke o nazivu firmi čije ponude ne zadovoljavaju uslove javnog nadmetanja sa obrazloženjem zbog čega su te ponude neispravne i nepotpune.


VII – PROCJENA I PRIHVATANJE PONUDA
I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA


a)Procjena ponuda


Član 32.


Komisija pristupa procjeni ponuda ako je zapisnikom iz člana 31. stav 2. ove uredbe utvrđeno da su podnesene najmanje tri ponude koje ispunjavaju uslove i zahtjeve javnog nadmetanja, odnosno da su ponudioci dokazali svoj pravni status, poslovni kapacitet, tehničke i kadrovske kvalifikacije.
U suprotnom, Komisija ne pristupa otvaranju niti procjeni ponuda i o tome izvještava naručioca.
Nadmetanje se poništava odlukom naručioca ako nisu pristigle najmanje tri prihvatljive ponude, odnosno ako postoji potreba bitne izmjene dokumentacije za nadmetanje, pod uslovom da nije istekao rok za podnošenje ponuda.
Naručilac je dužan obavijestiti ponudioce o ishodu javnog nadmetanja na jedan od slijedećih načina: preporučenim pismom, telefaksom ili e-mail porukom.
Naručilac je dužan učesnicima neuspjelog javnog nadmetanja vratiti ponudu sa predatom dokumentacijom.


Član 33.


Nakon prvog neuspjelog poziva za javno nadmetanje, naručilac može ponoviti javno nadmetanje. Učesnici neuspjelog javnog nadmetanja mogu obnoviti svoje učešće u ponovljenom javnom nadmetanju.


Član 34.


Komisija prilikom razmatranja ponuda, može zatražiti dopunsko objašnjenje određenih elemenata ponude od prijavljenog ponudioca.
Objašnjenje iz stava 1. ovog člana ne smije uticati na predloženu ponudu u smislu ostvarenja prednosti u odnosu na ostale ponudioce.
Ukoliko postoje evidentne računske greške u ponudi, naručilac može ispraviti iznos naveden u ponudi na način da se uvijek daje prednost iznosu koji je izražen slovima, odnosno jediničnoj cijeni u odnosu na ukupnu cijenu. Otkrivanje računske greške obavezuje naručioca da u određenom roku pribavi od ponudioca pismenu saglasnost o prihvatanju ispravke računske greške.


Član 35.


Komisija će vršiti procjenu u skladu sa uslovima javnog nadmetanja propisanim ovom uredbom i uslovima utvrđenim u odgovarajućoj dokumentaciji iz čl. 21. i 22. ove uredbe i u skladu sa javnim pozivom.
Komisija će internim aktom utvrditi, postupak procjene, procedure i bliža uputstva načina vrednovanja-bodovanja kriterija utvrđenih u dokumentaciji iz čl. 21. i 22. ove uredbe i javnim pozivom u kojem naručilac obavezno navodi kriterije po redoslijedu njihove važnosti, utvrđuje njihovu vrijednost, te način izračunavanja vrijednosti na način kako su opisani u dokumentaciji i javnom pozivu.
Federalno ministarstvo može u postupku rješavanja po žalbi u slučaju značajnog neslaganja kriterija koji su utvrđeni u internom aktu Komisije iz stava 2. ovog člana, sa predmetom nabavke opisanim u javnom pozivu, odnosno u slučaju očitog stavljanja u neravnopravan položaj određenih ponudioca putem utvrđivanja kriterija, poništiti postupak odabira najpovoljnijeg ponudioca.


Član 36.


Pravo učešća na javnom nadmetanju ne može ostvariti slijedeći ponudilac i to:

1) koji je neuspješan u izvršavanju bilo kojeg ugovora sklopljenog po izboru za najuspješnijeg ponudioca na javnom nadmetanju u protekle tri godine u odnosu na dan objavljivanja navedenog javnog poziva;
2) koji je u postupku stečaja i likvidacije ili je objavljeno okončanje postupka stečaja i likvidacije;
3) protiv koga se vodi postupak zbog neplaćanja oabveza po osnovu javnih prihoda;
4) odgovorno lice u fizičkom i pravnom licu koje je pravomoćnom presudom osuđena na bilo koje kazneno djelo iz osnova zloupotrebe propisa;
5) odgovorno lice u pravnom i fizičkom licu koje je kažnjavano za privredni prijestup, zloupotrebu potpisanih ugovora radi nezakonitog sticanja dobiti;
6) odgovorna lica ponudioca koje su sa odgovornim licem naručioca, njegovim pravnim savjetnikom ili nekim od njegovih drugih odgovornih lica u krvnoj vezi do drugog koljena, ili su vezana usvajanjem i starateljstvom;
7) fizička lica koja su u posljednje tri godine radila kao zaposlena lica na odgovornim poslovima kod naručioca.

Naručilac će isključiti ponudioce koji ne mogu osigurati dokaze da ne spadaju u kategoriju nesposobnih ponudioca po bilo kojoj tački stava 1. ovog člana.


Član 37.


Komisija će komparativnom analizom svih ponuda međusobno i ocjenom svake ponude po svakom zadanom elementu u skladu sa utvrđenim kriterijima, utvrđujući ukupan broj bodova odrediti najpovoljniju ponudu kao i sukcesivno utvrditi redoslijed ostalih ponuda u zavisnosti od ispunjenih uslova iz javnog poziva o javnom nadmetanju, propisanih kriterija i utvrđenog broja bodova.
Ako su u ponudi navedene neuobičajeno niske cijene, naručilac je dužan u pismenom obliku zahtijevati podrobno obrazloženje od ponudioca i utvrditi primjeren rok za dobivanje odgovora.
Pri određivanju najpovoljnije ponude, između ponudioca koji su ostvarili jednak broj bodova u sistemu ukupnog vrednovanja po kriterijima određivanja najpovoljnije ponude, prednost se daje domaćem proizvođaču robe, davaocu usluge ili izvođaču radova, i u slučaju kada je cijena robe, usluga ili radova do 10% veća od najviše ponuđene cijene drugih ponudilaca.
Pravna lica iz člana 1. ove uredbe dužne su izdvojiti pojedinačne lotove pri sprovođenju javnog nadmetanja za robe domaćih proizvođača.
Ukoliko izabrani ponudilac ne prihvaća izbor, odnosno odustane od izbora, naručilac poništava raspisani javni oglas i obavezan je uz poništenje istovremeno objaviti novi javni oglas.


Član 38.


Nakon postupka otvaranja ponuda Komisija sačinjava zapisnik o izvršenom postupku koji sadrži sve bitne elemente u skladu sa ovom uredbom.
Zapisnik iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o ponudama koje su bile predmet analize, odnosno analitički prikaz traženih i datih dokaza koji se odnose na sposobnost ponudioca, obrazloženje o razlozima odabira najpovoljnije ponude, kriterije za utvrđivanje najpovoljnije ponude, kao i listu najpovoljnijih ponudioca sastavljenu prema broju ostvarenih bodova nakon postupka vrednovanja.
Sadržaj procijenjenih ponuda i utvrđeni redoslijed ostalih ponuda iz stava 1. ovog člana predstavlja podatke povjerljive prirode koje Komisija ne smije davati na raspolaganje trećim licima, osim na zahtjev nadležnog organa za rješavanje po žalbama u skladu sa ovom uredbom.
Postupak procjene i utvrđeni redoslijed ponuda je dokument povjerljive prirode do momenta odabira najpovoljnije ponude. Izuzetno, naručilac može dati zapisnik na uvid ponudiocima, na njihov zahtjev nakon prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponudioca, a do isteka roka za ulaganje žalbe.


b) Prihvatanje ponude


Član 39.


Naručilac u roku od 24 sata po izvršenom izboru, donosi odluku o odabiru (neodabiru) te pismeno obavještava ponudioca preporučenom poštom, putem telefaksa ili e-mail porukom o njegovom izboru za najpovoljnijeg ponudioca.
U narednih 24 sata naručilac je dužan na isti način obavijestiti i ostale ponudioce o izboru najpovoljnije ponude.
U slučaju da Komisija ni jednu ponudu nije prihvatila kao najpovoljniju, o tome će naručilac pismeno, telefaksom ili e-maijl porukom obavijestiti sve ponudioce u roku utvrđenom u st. 1. i 2. ovog člana.
Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži broj i datum donošenja odluke, podatke o javnom nadmetanju, razloge odabira ili neodabira, uputu o pravnom lijeku, potpis i ovjeru.


c) Ugovor o nabavci


Naručilac obavezno zaključuje pismeni ugovor s izabranim ponudiocem čija je ponuda vrednovana kao najpovoljnija. Ugovor se sačinjava u skladu sa ponudom.
U slučaju vođenja žalbenog postupka, ugovor se zaključuje nakon njegovog okončanja i dostavljanja drugostepenog rješenja žalitelju.


VIII – NADZOR NAD PRIMJENOM UREDBE


Član 40.


Nadzor nad primjenom ove uredbe obavlja Federalno ministarstvo i nadležna resorna ministarstva.
Nadzor obuhvaća vođenje postupka rješavanja po žalbi ponudioca i donošenje rješenja o poništavanju javnog oglasa po službenoj dužnosti u slučaju ozbiljnije povrede postupka provođenja javnog nadmetanja i primjene odredbi ove uredbe.
Federalno ministarstvo daje mišljenja i upute u cilju pravilne primjene ove uredbe.
Međunarodni monetarni fond može po zahtjevu ponudioca u žalbenom postupku ili po službenoj dužnosti, odnosno u toku vršenja nadzora nad primjenom ove uredbe precizirati utvrđenu vrijednost i način izračunavanja vrijednosti kriterija u cilju izjednačavanja položaja učesnika u javnom nadmetanju.


Član 41.


U okviru vršenja nadzora i pružanja stručne pomoći Federalno ministarstvo i nadležna resorna ministarstva obavljaju slijedeće radnje:

1) daju upute naručiocima za provođenje postupka nabavk roba, vršenju usluga i ustupanja radova u skladu sa ovom uredbom;
2) daju saglasnosti i donose rješenja u žalbenom postupku ponudioca.


IX – ZAŠTITA PRAVA PONUDIOCA


Član 42.


Ponudilac koji je učestvovao u postupku nadmetanja može, radi zaštite svojih prava, u roku od osam dana od prijema pismene obavijesti (odluke) o izboru najpovoljnijeg ponudioca, odnosno o njegovom neizboru izjaviti žalbu Federalnom ministarstvu na nepravilnosti u postupku izbora najpovoljnijeg ponudioca i najpovoljnije ponude.
Ponudilac koji je učestvovao u postupku nadmetanja kojeg je proveo subjekat iz člana 1. st. 4. i 5. ove uredbe može radi zaštite svojih prava u roku od osam dana od dana prijema pismene obavijesti (odluke) o izboru najpovoljnijeg ponudioca izjaviti žalbu nadležnom resornom ministarstvu.
Žalba se podnosi neposredno naručiocu.
Žalba izjavljena u roku iz stava 1. ovog člana, zaustavlja zaključivanje ugovora o nabavci.
Na postupak o žalbi u smislu ove uredbe primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku (''Službene novine Federacije BiH'', br. 2/98 i 48/99).


Član 43.


Nedopuštena, nepravovremena ili od neovlaštenog lica, izjavljena žalba odbacuje se rješenjem.
Ako naručilac nije odbacio žalbu, niti promijenio odluku o izboru koja je žalbom pobija, dužan je žalbu sa kompletnim spisom predmeta bez odlaganja uputiti Federalnom ministarstvu ili nadležnom resornom ministarstvu na rješavanje, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema žalbe.
Žalba se, zajedno sa spisom predmeta dostavlja Federalnom ministarstvu ili nadležnom resornom ministarstvu, uz obaveznu naznaku naručioca da je žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštenog lica.
Spis iz st. 2. i 3. ovog člana obavezno sadrži:

1) kopiju obavijesti o odabranom najpovoljnijem ponudiocu;
2) dokaz o datumu prijema obavijesti o odabranom najpovoljnijem ponudiocu i
3) kopiju žalbe dostavljene prvostepenom organu, naručiocu, zajedno sa eventualno primljenim rješenjem kojim se žalba odbacuje.

Krajnji rok za donošenje drugostepenog rješenja je 30 dana od dana predaje žalbe drugostepenom organu.


Član 44.


Na zahtjev Federalnom ministarstva ili nadležnog resornog ministarstva naručilac je dužan odmah dostaviti i omogućiti uvid u cjelokupnu dokumentaciju od nadmetanju kako bi se proveo žalbeni postupak.


Član 45.


Protiv rješenja Federalnog ministarstva ili nadležnog resornog ministarstva donesenog po žalbi može se pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.


Član 46.


Ukoliko se postupak nabavke roba, usluga i ustupanja radova provodi u Federalnom ministarstvu, ponudilac može radi zaštite svojih prava uložiti žalbu izravno Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema obavijesti-odluke o izboru najpovoljnijeg ponudioca.
Ako naručilac nije odbacio žalbu, niti promijenio odluku o izboru koja se žalbom pobija, dužan je žalbu s kompletnim spisom predmeta, bez odlaganja uputiti Komisiji za žalbe u postupku nabavke roba, usluga i ustupanja radova
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koje imenuje Vlada Federacije, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema žalbe.
Žalba uložena u roku iz stava 1. ovog člana zaustavlja zaključivanje ugovora.
Protiv rješenja Komisije iz stava 2. ovog člana donesenog po žalbi može se pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.


X – KAZNENE ODREDBE


Član 47.


Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice iz člana 1. st. 4. i 5. ove uredbe ako:
1) ne provede postupak javnog nadmetanja u skladu sa članom 4. ove uredbe;
2) ako postupi suprotno odredbi člana 4. stav 3. ove uredbe;
3) ako postupi suprotno odredbi člana 17. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 300,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.
Novčanom kaznom od 300,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana, odgovorno lice u organu vlasti iz člana 1. st. 1. i 2. ove uredbe.


Član 48.


Novčanom kaznom od 200,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice u organu vlasti, odnosno pravnom licu, ako:
1) ne provede postupak javnog nadmetanja u skladu sa članom 4. ove uredbe;
2) provede ograničeno nadmetanje metodom nadmetanja po pozivu, čl. 10., 11., 12., 13. i 14. ove uredbe bez dobivene saglasnosti nadležnog ministarstva finansija;
3) obavi nadmetanje po pozivu za ulaganje suprotno članu 11. ove uredbe;
4) postupi suprotno članu 16. stav 4. ove uredbe;
5) ne objavi javni oglas u skladu sa članom 18. ove uredbe;
6) ne stavi na raspolaganje ponudiocima odgovarajuću tendersku dokumentaciju iz člana 21. ove uredbe;
7) ne izda potvrdu ponudiocu o prijemu ponude u skladu sa članom 25. stav 2 ove uredbe;
8) otvori, odnosno prihvati ponudu bez ovlaštene komisije za otvaranje i prihvaćanje ponuda iz člana 27. stav 1. ove uredbe;
9) pristupi procjeni ponuda i ako nisu podnesene najmanje tri ponude, (član 32. st. 1. i 2. ove uredbe);
10)učesnicima neuspjelog javnog nadmetanja ne vrati ponudu sa
dokumentacijom, (član 32. stav 5. ove uredbe);
11)u javnom nadmetanju sudjeluju subjekti koji su ovom uredbom isključeni
iz javnog nadmetanja, (član 36. ove uredbe);
12)ne obavijesti ponudioce ukoliko nije odobrena ni jedna ponuda kao
prihvatljiva za naručioca (član 39. stav 3. ove uredbe);
13)ako zaključi ugovor prije okončanja žalbenog postupka (član 39.
stav 6. ove uredbe);
14)ako ne postupi po uputama drugostepenog organa, (član 40. stav
1. i član 41. ove uredbe.);
15)ako žalbu zajedno sa spisom u propisanom roku ne dostavi
drugostepenom organu;
16)ukoliko Federalnom ministarstvu ili nadležnom resornom ministarstvu ne
dostavi i ne omogući uvid u cjelokupnu dokumentaciju nadmetanja
u skladu sa članom 44. ove uredbe.


IX – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 49.


Nabavke započete prije stupanja na snagu ove uredbe, okončat će se u skladu sa propisima iz člana 50. ove uredbe koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ove uredbe.


Član 50.


Danom stupanja na snagu ove uredbe, prestaje da važi Uredba o postupku nabavke roba, uslugama i ustupanju radova (''Službene novine Federacije BiH'', br. 31/98, 49/02, 67/02 i 6/03).
Pravna lica iz člana 1. st. 4. i 5. ove uredbe, obavezna su da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe donesu opći akt iz člana 17. stav 1. ove uredbe.


Član 51.


Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.


V broj 395/03
17. jila 203. godine
Sarajevo

Premijer
dr. Ahmet Hadžipašić, s.r.