nazad

OSNOVNI DOKUMENTI KOJI REGULIRAJU RAD


Zakon o upravi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Služene novine Federacije BiH", broj 28/97).
Zakon o radnim odnosima i plačama službenika organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/98).
Zakon o državnoj službi u federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03).
Uredba o Službi za zajednicke polove organa i tijela Federacije BiH ("Služene novine Federacije BiH", broj 15/97).
Uredba o postupku nabavke robe, vršenju usluga I ustupanju radova (“Službene novine Federacije BiH” 40/03).
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji Služe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine broj 01-02-2198/02 od 05.07.2002 godine.